Sơn nội thất bóng siêu chùi rửa KANSAI màu trắng KSI51 (Spring) thùng 17 lít